Середа, 12.08.2020, 23:51
Вітаю Вас Гість | RSS

Загальноосвітня школа I-III ступеня с. ЗвинячеВолинська область    Горохівський район

Меню сайту
Категорії розділу
Наше опитування
Чи подобається Вам сайт нашої школи?
Всього відповідей: 206
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Файли

Головна » Файли » Освітні програми » Освітні програи

Освітня програма 1 клас
[ Викачати з сервера (93.0 Kb) ] 03.09.2018, 23:17

СХВАЛЕНО:                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Рішенням педагогічної ради                                        Наказ № 72 від 31 серпня 2018 р.

 

Протокол від 31 серпня 2018 р. № 8                     Директор                         Л.В. Біланчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня

с. Звиняче

Горохівського району Волинської області

початкова освіта

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Звиняче

 Горохівського району Волинської області

 І ступеня

1 клас

 

Загальні положення освітньої програми

 Освітня програма початкової освіти окреслює  підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

 

 Освітня програма визначає:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
  • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
  • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

 До  освітньої програми додано навчальний план, що пропонує підхід до організації освітнього процесу (див. додаток 1).

Освітня програма І ступеня (1 клас) розроблена на виконання ст. 33 Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2018 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2018/2019 навчальному році освітня програма для 1 класу розроблена на основі Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268).

Заклад освіти працює за Типовою освітньою програмою початкової освіти під керівництвом Р.Б. Шияна, затвердженою Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. Освітня програма початкової освіти - узгоджений комплекс видів освітньої діяльності, що ґрунтується на компетентнісному підході   і спрямований на реалізацію мети й завдань, визначених у новому Державному стандарті початкової освіти.

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій (додаток 1);

очікувані результати навчання учнів подані  у програмі початкової освіти під керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженій Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» використані з офіційного веб-сайту МОН;

рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

 

Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями. Змістові лінії кожної освітньої галузі реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для закладу загальної середньої освіти, та варіативну. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з освітньої субвенції.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-го класу складає 805 годин/навчальний рік. Зокрема, на інваріантний складник – 770 год, та варіативний складник – 35 год.

 На мовно-літературну  освітню галузь виділено 315 год, з яких  на вивчення української мови передбачено часовий розподіл програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ», відповідно до якого 5 годин на тиждень використовується на вивчення української мови як окремого предмета, 2 години на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Освітня галузь «Математична» реалізуються через вивчення окремого навчального предмета «Математика» (3 години на тиждень) та включення програмового змісту з математики в інтегрований курс «Я досліджую світ», де на математику відводиться 1 година на тиждень.

Освітня галузь «Мовно-літературна, іншомовна освіта (англійська)» реалізується через вивчення окремого навчального предмета « Іноземна мова. Англійська » (2 години на тиждень) Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб дитини. Відповідно до мети іншомовної освіти та завдань у початковій школі, виокремлено такі змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», «Усне висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія». Іншомовна комунікативна компетентність виявляється в безпосередньому та опосередкованому міжкультурному спілкуванні.

Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична» «Технологічна» представлені в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», на яку виділено 4 год. Час на його вивчення розподілено наступним чином:  на природничу освітню галузь відводиться 2 години, на технологічну – 1 година, на соціальну та здоров’язбережувальну і громадянську та історичну – по 0,5.

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво, на що виділено по 1 год.

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується через  навчальний предмет «Фізична культура», на яку виділено 3 год.

З варіативної складової виділено 1 год на вивчення курсу за вибором «Християнська етика».

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додаток 1).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Оцінювання першокласників здійснюється вербально.

Навчальний план зорієнтовано на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до п. 4 ст. 12 Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

 

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, логічну послідовність їх вивчення

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мовно-літературна

Математична

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Мистецька

Фізкультурна

Концепцією Нової української школи передбачено створення умов для особистісно орієнтованого навчання. Ефективна індивідуалізація й диференціація навчального процесу забезпечена через організацію навчальних центрів, які відображають навчальні потреби й інтереси дітей. Функціональність навчальних центрів спрямована на створення умов для дослідницької діяльності дітей, розвиток самостійності, організації роботи дітей в парах, у малих групах, а також індивідуально. У навчальних центрах проводитимуться  різні види навчальної діяльності, тому вони містять різні навчальні матеріали.

Важливими навчальними центрами для першого класу є такі: центр читання і письма, природознавства, математичний і мистецький центри. Їх наповнюваність забезпечуватиме для виконання навчальних програм. Зокрема, центр читання і письма містить: книги, карти, глобус, плакати, вірші, написані на великих аркушах паперу, письмове приладдя (олівці, маркери, фломастери), папір, клей або скоч (липка стрічка), діркопробивач, мотузки, комп’ютер і навушники – для забезпечення можливості слухати і дивитися історії усім разом або окремим дітям; центр природознавствакамінці, мушлі, інші природні матеріали, магніти, збільшувальне скло, терези, довідкову літературу, журнали з природознавства, кімнатні рослини; мистецький центр (центр образотворчого мистецтва)фарби й пензлі, глину (пластилін), старі журнали, папір, приладдя для письма й малювання, мольберт; центр математикиматеріали для лічби (пластикові іграшки, кубики різних розмірів, фабричні або саморобні предмети для лічби), пазли, доміно, лінійки, терези, інші засоби для вимірювання, ігри.

Форми організації освітнього процесу

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності(методичне об’єднання учителів початкових класів, методична рада, педагогічна рада);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності(кабінет початкових класів, ноутбук, проектор, спортивний зал);

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичного кабінету закладу освіти;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг соціально-психологічного середовища закладу освіти(наявність практичного психолога);

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників при ВІППО та он-лайн платформах.

При складанні розкладу уроків для 1-го класу враховано чинні вимоги щодо організації навчального тижня. Зокрема, робочий тиждень передбачає для учнів першого класу протягом навчального року додатковий розвантажувальний день – четвер, у розклад якого не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, мови).

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів 1-го класу в  процесі навчальної діяльності учнів через кожні 15 хвилин уроку проводитимуться фізкультхвилинки, що складаються з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо. Учитель весь час стимулюватиме учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою.

Освітня програма початкової освіти (1 клас)  передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма початкової освіти (1клас), сформована на основі типової освітньої програми, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його керівник. Окрім освітніх компонентів для вільного вибору здобувачів освіти, які є обов’язковими, за рішенням закладу вона може містити інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами.

 Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті закладу освіти.

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

 

 

 

Додаток 1

до освітньої програми

  

 

   НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1 класу  з українською мовою навчання

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Звиняче

 Горохівського району Волинської області

      на 2018-2019 навчальний рік

 

 

Навчальні предмети

Кількість годин

на тиждень у класі

1 клас

Інваріантна складова

Українська мова

5

Іноземна мова (англійська)

2

Математика

3

Я досліджую світ

Мовно-літературна

2

Математична

1

Природнича

2

Технологічна

1

Соціальна і здоровязбережна

0,5

Громадянська та історична

0,5

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Фізична культура

3

Усього

19+3

Варіативна складова

Курси за вибором:

Основи християнської етики

1

Усього

1

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин

інваріантної та варіативної складових

23

                                                                              

 

 

 

Директор                                     Л.В. Біланчук

 

Категорія: Освітні програи | Додав: Roman
Переглядів: 335 | Завантажень: 3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Нові публікації


Освітні сайти


Copyright MyCorp © 2020
Сайт створено у системі uCoz